Limited English Proficiency Assistance: Tagalog

Tulong sa May Limitadong Kakayahan sa Ingles

Ang mga taong hindi nagsasalita ng Ingles bilang kanilang pangunahing wika at may limitadong
kakayahang magbasa, magsalita, magsulat, o maunawaan ang Ingles ay may karapatan na
magbigyan ng tulong sa pag-interpret ukol sa pag-tanggap ng benepisyong unemployment insurance.

Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-file para sa benepisyong unemployment insurance o kailangan ninyo ng higit
pang impormasyon sa pagkawala ng trabaho, mangyari lamang na iulat sa inyong lokal na tanggapan ng unemployment. Mayroong
mga libreng serbisyo sa pag-interpret.  Ang mga address at impormasyon na maaaring  i-contact para sa lokal na
tanggapan ng Hawaii Unemployment Insurance Division  ay nakalista sa ibaba.

Paano Mag-Apply

Maaari kayong mag-apply online, sa telepono or sa personal.

  • Para mag-file ng online, pumunta sa uiclaims.hawaii.gov (Ingles lamang). Kailangan ninyong sundin ang lahat ng
    tagubilin sa pahina ng pagkumpirma sa huli.
  • Para mag-file sa personal, mag-ulat sa inyong lokal na tanggapan na nakalista sa ibaba. Maari kayong humingi ng tulong sa pag-interpret.

Honolulu Claims Office, 830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Hilo Claims Office, 1990 Kinoole St, Rm 101, Hilo, HI 96720-5293,
Ph: (808) 974-4086, Fax: (808) 974-4085
email: [email protected]

Kona Claims Office, Ashikawa Building, 81-990 Halekii St, Rm 2090, PO Box 167, Kealakekua, HI 96750-0167,
Ph: (808) 322-4822, Fax: (808) 322-4828
Email: [email protected]

Maui Claims Office, 54 South High St, Rm 201, Wailuku, HI 96793-2198,
Ph: (808) 984-8400, Fax: (808) 984-8444
email: [email protected]

Kauai Claims Office, 4370 Kukui Grove St., Ste 3-214, Lihue, HI 96766
Ph: (808) 274-3043, Fax: (808) 274-3046
Email: [email protected]

Liable Interstate Unit, 830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]