Limited English Proficiency Assistance: Vietnamese (Việt)

Hạn chế trình độ tiếng Anh Hỗ trợ

Cá nhân người không nói tiếng Anh như ngôn ngữ chính của họ và những người có khả năng giới hạn đọc, nói, viết, hoặc hiểu tiếng Anh được hưởng hỗ trợ ngôn ngữ liên quan đến việc nhận được lợi ích bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hoặc bạn cần thêm thông tin về tỷ lệ thất nghiệp, xin vui lòng báo cáo với văn phòng khiếu nại tại địa phương. Dịch vụ thông dịch miễn phí. Các địa chỉ và thông tin liên lạc cho Hawaii bảo hiểm thất nghiệp Bộ phận văn phòng khiếu nại địa phương được liệt kê dưới đây.

Phương cách xin trợ cấp thức nghiệp:

Bạn có thể nộp đơn trực tiếp, qua điện thoại.

• Để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trực tiếp, hãy dùng uiclaims.hawaii.gov (chỉ bằng tiếng Anh). Bạn phải tuân theo tất cả các hướng dẫn trên trang xác nhận cuối cùng.

Honolulu Claims Office, 830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Hilo Claims Office, 1990 Kinoole St, Rm 101, Hilo, HI 96720-5293,
Ph: (808) 974-4086, Fax: (808) 974-4085
email: [email protected]

Kona Claims Office, Ashikawa Building, 81-990 Halekii St, Rm 2090, PO Box 167, Kealakekua, HI 96750-0167,
Ph: (808) 322-4822, Fax: (808) 322-4828
Email: [email protected]

Maui Claims Office, 54 South High St, Rm 201, Wailuku, HI 96793-2198,
Ph: (808) 984-8400, Fax: (808) 984-8444
email: [email protected]

Kauai Claims Office, 4370 Kukui Grove St., Ste 3-214, Lihue, HI 96766
Ph: (808) 274-3043, Fax: (808) 274-3046
Email: [email protected]

Liable Interstate Unit, 830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]