Skip to Main Content
Home / Main / HULING ARAW NG PAGSUMITE NG APLIKASYON SA DUA AY OKTUBRE 26, 2023

HULING ARAW NG PAGSUMITE NG APLIKASYON SA DUA AY OKTUBRE 26, 2023

October 17, 2023
Categories: 
Main

PAUNAWA SA PUBLIKO

PUBLIC NOTICE

HULING ARAW NG PAGSUMITE NG APLIKASYON SA DUA AY OKTUBRE 26, 2023

DEADLINE FOR SUBMITTING DUA APPLICATION IS OCTOBER 26, 2023

Ang State Department of Labor and Industrial Relations (DLIR) ay tumatanggap ng mga aplikasyon para sa Disaster Unemployment Assistance (DUA). Ang mga aplikasyon sa DUA ay dapat na isumite nang hindi lalampas sa Oktubre 26, 2023. Ang mga aplikasyon na isinumite pagkatapos ng deadline ay ituturing na hindi umabot sa takdang oras at ang mga benepisyo ng DUA ay maaaring tanggihan maliban kung ang indibidwal ay magbibigay ng magandang dahilan kung bakit nahuli ang pag-file.

PAANO AT SAAN MAG-APPLY: Ang mga nais magsumite ng aplikasyon o claimant ng DUA ay maaaring mag-apply online sa huiclaims.hawaii.gov/#/ o nang personal. Magbibigay gabay sa aplikasyon sa DUA at iba pang mga form ang alinman sa sumusunod na lokasyon:

• Disaster Recovery Center
Lāhainā Civic Center Gymnasium
1840 Honoapi‘ilani Highway, Lāhainā, HI 96761

• Maui Claims Office
54 South High St. Rm. 201, Wailuku, HI 96793-2198
Telepono: (808) 984-8400

• American Job Center Hawaii-Maui
110 Ala’ihi St. #209, Kahului, HI 96732
Telepono: (808) 270-5777

Makukuha ang DUA para sa mga kuwalipikadong empleyadong nawalan ng trabaho, mga taong self-employed (sa sarili nagtatrabaho), mga magsasaka, at mga mangingisda na nagnenegosyo noong nangyari ang sakuna. Ang pagiging kuwalipikado para sa mga benepisyo sa DUA ay linggo-linggong susuriin para sa bawat linggong magsusumite ng aplikasyon para makatanggap ng benepisyo.

Kailangang magbigay ng katibayan ang mga aplikante para idokumento ang pagtatrabaho o sariling hanapbuhay o para idokumento ang trabaho na magsisimula sana sa araw na nangyari ang sakuna o trabaho na magsisimula sana pagkatapos ng sakuna. Kung hindi maibigay ang katibayan ng pagtatrabaho sa oras na maisumite ang aplikasyon, mayroong 21 araw ang mga aplikante mula sa oras na maisumite ang aplikasyon para matugunan ang pangangailangang ito. Ang hindi pagsumite ng dokumentasyong ito sa loob ng 21 araw ay magreresulta sa pagtanggi sa DUA, at anumang mga benepisyong nabayaran na ay ituturing na sobrang bayad. Kinakailangang bayaran ang anumang mga benepisyong sobrang nabayaran.

Para sa tulong, ang mga aplikante ay maari ding tumawag sa (833) 901-2272 o (808) 762-5751 o (833) 901-2275 o (808) 762-5752. May mga libreng serbisyo ng tagasalin.

Unemployment Insurance

ESPAÑOL: SPANISH

You have the right to an interpreter
at no cost to you.

Dominio de Inglés Limitado Asistencia
Las personas que no hablan Inglés como su idioma principal y que tienen una capacidad limitada para leer, hablar, escribir o entender en Inglés tienen derecho a la asistencia lingüística con respecto a la recepción de los beneficios del seguro de desempleo.

Si usted necesita ayuda con la declaración de prestaciones por desempleo o si necesita más información sobre el desempleo, por favor informe a la oficina local de reclamaciones. Servicios de intérprete gratis disponibles. Las direcciones y información de contacto para Hawaii Seguro de Desempleo División oficinas locales de reclamaciones se enumeran a continuación.

Cómo Aplicar:

Usted puede solicitar en línea, por teléfono.

• Para solicitar en línea, vaya a uiclaims.hawaii.gov (Inglés solamente). Debe seguir todas las instrucciones de la página de confirmación al final.

Honolulu Claims Office
830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Hilo Claims Office
1990 Kinoole St, Rm 101, Hilo, HI 96720-5293
Ph: (808) 974-4086, Fax: (808) 974-4085
email: [email protected]

Kona Claims Office
Ashikawa Building, 81-990 Halekii St, Rm 2090, PO Box 167, Kealakekua, HI 96750-0167, Ph: (808) 322-4822, Fax: (808) 322-4828 Email: [email protected]

Maui Claims Office
54 South High St, Rm 201, Wailuku, HI 96793-2198, Ph: (808) 984-8400, Fax: (808) 984-8444 email: [email protected]

Kauai Claims Office
4370 Kukui Grove St., Ste 3-214, Lihue, HI 96766 Ph: (808) 274-3043, Fax: (808) 274-3046 Email: [email protected]

Liable Interstate Unit
830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813 Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980 Email: [email protected]