LIMITED ENGLISH PROFICIENCY ASSISTANCE:  TAGALOG

LIMITED ENGLISH PROFICIENCY ASSISTANCE:  TAGALOG

Mahalaga!  Naglalaman ito ng mahahalagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan sa kompensasyon sa kawalan ng trabaho, mga responsibilidad, at/o benepisyo.  Mahalagang maintindihan mo ang impormasyong ito.  Kung kailangan mo ng (libreng) tulong para maintindihan ang impormasyong ito sa iyong wika, tumawag sa (833) 901-2272 o (808) 762-5751 at (833) 901-2275 o (808) 762-5752; o pumunta sa [https://labor.hawaii.gov/ui/tag/].  Maaari ka ring makipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan na nakalista sa ibaba para sa tulong.

Tulong sa May Limitadong Kakayahan sa Ingles

Ang mga indibidwal na hindi nagsasalita ng Ingles bilang kanilang pangunahing wika at may limitadong kakayahan na magbasa, magsalita, magsulat o makaintindi ng Ingles ay may karapatan sa tulong sa wika kaugnay sa pagtanggap ng mga benepisyo ng seguro sa kawalan ng trabaho (unemployment insurance).

Paano Mag-Apply

  • Kailangan mo ba ng tulong sa ibang lengguwahe?  Ikukuha ka namin ng libreng tagasalin.  I-click DITO para padalhan kami ng hiling o tumawag sa (808) 762-5751 o (833) 901-2272 para sabihin sa amin ang iyong sinasalitang lengguwahe.
  • Para mag-apply online, pumunta sa uiclaims.hawaii.gov.  Kailangan mong sundin ang lahat ng tagubilin sa pahina ng pagkumpirma sa huli.
  • Kung kailangan mo ng tulong sa pag-file ng aplikasyon para sa benepisyo ng seguro sa kawalan ng trabaho o kailangan mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagkawala ng trabaho, mangyaring pumunta sa iyong lokal na tanggapan ng unemployment.  May mga libreng serbisyo ng tagasalin.  Nakalista sa ibaba ang mga address at impormasyon na maaaring i-contact para sa mga lokal na tanggapan ng Hawaii Unemployment Insurance Division.

Honolulu Claims Office

830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Phone: (808) 586-8970   Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Hilo Claims Office

1990 Kinoole St, Rm 101, Hilo, HI 96720-5293
Phone: (808) 974-4086   Fax: (808) 974-4085
Email: [email protected]

Kona Claims Office

Ashikawa Building, 81-990 Halekii St, Rm 2090, PO Box 167, Kealakekua, HI 96750-0167
Phone: (808) 322-4822   Fax: (808) 322-4828
Email: [email protected]

Maui Claims Office

54 South High St, Rm 201, Wailuku, HI 96793-2198
Phone: (808) 984-8400   Fax: (808) 984-8444
Email: [email protected]

Kauai Claims Office

4370 Kukui Grove St., Ste 3-214, Lihue, HI 96766
Phone: (808) 274-3043   Fax: (808) 274-3046
Email: [email protected]

Liable Interstate Unit

830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Phone: (808) 586-8970   Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]