Skip to Main Content
Home / LIMITED ENGLISH PROFICIENCY ASSISTANCE: VIETNAMESE

LIMITED ENGLISH PROFICIENCY ASSISTANCE: VIETNAMESE

LIMITED ENGLISH PROFICIENCY ASSISTANCE:  VIETNAMESE (VIỆT)

Quan trọng!  Tài liệu này chứa thông tin thiết yếu về quyền được bồi thường thất nghiệp, các trách nhiệm, và/hoặc quyền lợi của quý vị.  Quý vị cần phải hiểu những thông tin này. Nếu quý vị cần trợ giúp (miễn phí) để hiểu thông tin này bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng gọi (833) 901-2272 hoặc (808) 762-5751 và (833) 901-2275 hoặc (808) 762-5752; hoặc truy cập [https://labor.hawaii.gov/ui/vie].  Quý vị cũng có thể liên lạc với các văn phòng địa phương được liệt kê dưới đây để được trợ giúp.

Hạn chế trình độ tiếng Anh Hỗ trợ

Cá nhân người không nói tiếng Anh như ngôn ngữ chính của họ và những người có khả năng giới hạn đọc, nói, viết, hoặc hiểu tiếng Anh được hưởng hỗ trợ ngôn ngữ liên quan đến việc nhận được lợi ích bảo hiểm thất nghiệp.

Làm thế nào để nộp:

  • Bạn có cần giúp đỡ bằng ngôn ngữ khác không ? Chúng tôi se yêu cầu một người thông dịch viên miễn phí cho bạn. Bấm vào ĐÂY để gửi yêu cầu cho chúng tôi hoặc gọi (808) 762-5751; (833) 901-2272 để chúng tôi biết bạn nói ngôn ngữ nào.
  • Để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trực tiếp, hãy dùng uiclaims.hawaii.gov (chỉ bằng tiếng Anh). Bạn phải tuân theo tất cả các hướng dẫn trên trang xác nhận cuối cùng.
  • Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hoặc bạn cần thêm thông tin về tình trạng thất nghiệp, vui lòng báo cáo cho văn phòng Khiếu nại tại địa phương của bạn. Có sẵn các dịch vụ thông dịch miễn phí. Địa chỉ và thông tin liên lạc của các văn phòng giải quyết khiếu nại địa phương của Bộ phận Bảo hiểm Thất nghiệp Hawaii được liệt kê dưới đây.

Honolulu Claims Office

830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Phone: (808) 586-8970   Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Hilo Claims Office

1990 Kinoole St, Rm 101, Hilo, HI 96720-5293
Phone: (808) 974-4086   Fax: (808) 974-4085
Email: [email protected]

Kona Claims Office

Ashikawa Building, 81-990 Halekii St, Rm 2090, PO Box 167, Kealakekua, HI 96750-0167
Phone: (808) 322-4822   Fax: (808) 322-4828
Email: [email protected]

Maui Claims Office

54 South High St, Rm 201, Wailuku, HI 96793-2198
Phone: (808) 984-8400   Fax: (808) 984-8444
Email: [email protected]

Kauai Claims Office

4370 Kukui Grove St., Ste 3-214, Lihue, HI 96766
Phone: (808) 274-3043   Fax: (808) 274-3046
Email: [email protected]

Liable Interstate Unit

830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Phone: (808) 586-8970   Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Unemployment Insurance

ESPAÑOL: SPANISH

You have the right to an interpreter
at no cost to you.

Dominio de Inglés Limitado Asistencia
Las personas que no hablan Inglés como su idioma principal y que tienen una capacidad limitada para leer, hablar, escribir o entender en Inglés tienen derecho a la asistencia lingüística con respecto a la recepción de los beneficios del seguro de desempleo.

Si usted necesita ayuda con la declaración de prestaciones por desempleo o si necesita más información sobre el desempleo, por favor informe a la oficina local de reclamaciones. Servicios de intérprete gratis disponibles. Las direcciones y información de contacto para Hawaii Seguro de Desempleo División oficinas locales de reclamaciones se enumeran a continuación.

Cómo Aplicar:

Usted puede solicitar en línea, por teléfono.

• Para solicitar en línea, vaya a uiclaims.hawaii.gov (Inglés solamente). Debe seguir todas las instrucciones de la página de confirmación al final.

Honolulu Claims Office
830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Hilo Claims Office
1990 Kinoole St, Rm 101, Hilo, HI 96720-5293
Ph: (808) 974-4086, Fax: (808) 974-4085
email: [email protected]

Kona Claims Office
Ashikawa Building, 81-990 Halekii St, Rm 2090, PO Box 167, Kealakekua, HI 96750-0167, Ph: (808) 322-4822, Fax: (808) 322-4828 Email: [email protected]

Maui Claims Office
54 South High St, Rm 201, Wailuku, HI 96793-2198, Ph: (808) 984-8400, Fax: (808) 984-8444 email: [email protected]

Kauai Claims Office
4370 Kukui Grove St., Ste 3-214, Lihue, HI 96766 Ph: (808) 274-3043, Fax: (808) 274-3046 Email: [email protected]

Liable Interstate Unit
830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813 Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980 Email: [email protected]