Limited English Proficiency Assistance: Tagalog

Tulong sa May Limitadong Kakayahan sa Ingles

Ang mga taong hindi nagsasalita ng Ingles bilang kanilang pangunahing wika at may limitadong
kakayahang magbasa, magsalita, magsulat, o maunawaan ang Ingles ay may karapatan na
magbigyan ng tulong sa pag-interpret ukol sa pag-tanggap ng benepisyong unemployment insurance.

Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-file para sa benepisyong unemployment insurance o kailangan ninyo ng higit
pang impormasyon sa pagkawala ng trabaho, mangyari lamang na iulat sa inyong lokal na tanggapan ng unemployment. Mayroong
mga libreng serbisyo sa pag-interpret.  Ang mga address at impormasyon na maaaring  i-contact para sa lokal na
tanggapan ng Hawaii Unemployment Insurance Division  ay nakalista sa ibaba.

Paano Mag-Apply

Maaari kayong mag-apply online, sa telepono.

  • Para mag-file ng online, pumunta sa uiclaims.hawaii.gov (Ingles lamang). Kailangan ninyong sundin ang lahat ng
    tagubilin sa pahina ng pagkumpirma sa huli.

Honolulu Claims Office, 830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Hilo Claims Office, 1990 Kinoole St, Rm 101, Hilo, HI 96720-5293,
Ph: (808) 974-4086, Fax: (808) 974-4085
email: [email protected]

Kona Claims Office, Ashikawa Building, 81-990 Halekii St, Rm 2090, PO Box 167, Kealakekua, HI 96750-0167,
Ph: (808) 322-4822, Fax: (808) 322-4828
Email: [email protected]

Maui Claims Office, 54 South High St, Rm 201, Wailuku, HI 96793-2198,
Ph: (808) 984-8400, Fax: (808) 984-8444
email: [email protected]

Kauai Claims Office, 4370 Kukui Grove St., Ste 3-214, Lihue, HI 96766
Ph: (808) 274-3043, Fax: (808) 274-3046
Email: [email protected]

Liable Interstate Unit, 830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]