Skip to Main Content
Home / Limited English Proficiency Assistance: Vietnamese (Việt)

Limited English Proficiency Assistance: Vietnamese (Việt)

Hạn chế trình độ tiếng Anh Hỗ trợ

Cá nhân người không nói tiếng Anh như ngôn ngữ chính của họ và những người có khả năng giới hạn đọc, nói, viết, hoặc hiểu tiếng Anh được hưởng hỗ trợ ngôn ngữ liên quan đến việc nhận được lợi ích bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hoặc bạn cần thêm thông tin về tỷ lệ thất nghiệp, xin vui lòng báo cáo với văn phòng khiếu nại tại địa phương. Dịch vụ thông dịch miễn phí. Các địa chỉ và thông tin liên lạc cho Hawaii bảo hiểm thất nghiệp Bộ phận văn phòng khiếu nại địa phương được liệt kê dưới đây.

Phương cách xin trợ cấp thức nghiệp:

Bạn có thể nộp đơn trực tiếp, qua điện thoại.

• Để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trực tiếp, hãy dùng uiclaims.hawaii.gov (chỉ bằng tiếng Anh). Bạn phải tuân theo tất cả các hướng dẫn trên trang xác nhận cuối cùng.

Honolulu Claims Office, 830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Hilo Claims Office, 1990 Kinoole St, Rm 101, Hilo, HI 96720-5293,
Ph: (808) 974-4086, Fax: (808) 974-4085
email: [email protected]

Kona Claims Office, Ashikawa Building, 81-990 Halekii St, Rm 2090, PO Box 167, Kealakekua, HI 96750-0167,
Ph: (808) 322-4822, Fax: (808) 322-4828
Email: [email protected]

Maui Claims Office, 54 South High St, Rm 201, Wailuku, HI 96793-2198,
Ph: (808) 984-8400, Fax: (808) 984-8444
email: [email protected]

Kauai Claims Office, 4370 Kukui Grove St., Ste 3-214, Lihue, HI 96766
Ph: (808) 274-3043, Fax: (808) 274-3046
Email: [email protected]

Liable Interstate Unit, 830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Unemployment Insurance

ESPAÑOL: SPANISH

You have the right to an interpreter
at no cost to you.

Dominio de Inglés Limitado Asistencia
Las personas que no hablan Inglés como su idioma principal y que tienen una capacidad limitada para leer, hablar, escribir o entender en Inglés tienen derecho a la asistencia lingüística con respecto a la recepción de los beneficios del seguro de desempleo.

Si usted necesita ayuda con la declaración de prestaciones por desempleo o si necesita más información sobre el desempleo, por favor informe a la oficina local de reclamaciones. Servicios de intérprete gratis disponibles. Las direcciones y información de contacto para Hawaii Seguro de Desempleo División oficinas locales de reclamaciones se enumeran a continuación.

Cómo Aplicar:

Usted puede solicitar en línea, por teléfono.

• Para solicitar en línea, vaya a uiclaims.hawaii.gov (Inglés solamente). Debe seguir todas las instrucciones de la página de confirmación al final.

Honolulu Claims Office
830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Hilo Claims Office
1990 Kinoole St, Rm 101, Hilo, HI 96720-5293
Ph: (808) 974-4086, Fax: (808) 974-4085
email: [email protected]

Kona Claims Office
Ashikawa Building, 81-990 Halekii St, Rm 2090, PO Box 167, Kealakekua, HI 96750-0167, Ph: (808) 322-4822, Fax: (808) 322-4828 Email: [email protected]

Maui Claims Office
54 South High St, Rm 201, Wailuku, HI 96793-2198, Ph: (808) 984-8400, Fax: (808) 984-8444 email: [email protected]

Kauai Claims Office
4370 Kukui Grove St., Ste 3-214, Lihue, HI 96766 Ph: (808) 274-3043, Fax: (808) 274-3046 Email: [email protected]

Liable Interstate Unit
830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813 Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980 Email: [email protected]