Bagong mga Paraan ng Pag-proof ng ID para sa mga Claimants

Posted on Aug 30, 2023 in Main

Bagong Balita
News Release

Bagong mga Paraan ng Pag-proof ng ID para sa mga Claimants
New ID Proofing Methods for Claimants

Ikinagagalak na ianunsyo ng Hawaii Unemployment Insurance Division (UID) na nakipag-partner ito sa U.S. Department of Labor (USDOL) upang mag-alok sa mga aplikante ng UI ng mga karagdagang pamamaraan ng pag-proof ng ID sa anyo ng digital ID proofing sa pamamagitan ng Login.gov o sa personal na pagtungo sa U.S. Post Office (USPS) na kalahok sa paggawa nito sa buong estado.

Nagkakaloob ang Login.gov sa mga aplikante ng UI ng kakayahang beripikahin ang kanilang ID nang digital sa pamamagitan ng ligtas na website ng gobyerno. Ang mga indibidwal na nais na beripikahin ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng login.gov ay kinakailangang lumikha ng account at magbigay ng kanilang impormasyon para sa pagpapatunay. Ang mga aplikante ng UI ay may opsyon din na beripikahin ang kanilang pagkakakilanlan sa karamihan ng mga post office sa buong estado. Ang marami at kalat na mga lokasyon sa bansa ng USPS ay nagpapahintulot sa mga indibidwal na matugunan ang kinakailangan sa pagberipika ng pagkakakilanlan sa loob lang ng ilang minuto at sa loob ng ilang milya mula sa kanilang mga bahay.

Ang bagong mga pamamaraan ng pagberipika ng pagkakakilanlan ay makakatulong na matiyak na makatanggap ng mga benepisyo ng UI ang mga karapat-dapat na claimant saanman sila o hindi alintana ang kanilang kakayahang mag-access ng teknolohiya habang binabawasan ang panganib na maloko. Bilang karagdagan, ang mga bagong pamamaraang ito ng pag-proof ng  agkakakilanlan ay nagpapakita ng matagumpay na kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya ng estado at pederal at makakatulong na matiyak ang integridad ng sistema ng insurance para sa mga walang trabaho habang pinapabilis na makarating ang mga benepisyo kapag kinakailangan ito.

Epektibo noong Agosto 24, 2023, ang mga aplikante ng UI na nagfa-file para sa benepisyo ay dapat magbigay ng patunay ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng isa sa mga pamamaraang ito at maaaring piliin ng mga indibidwal ang pamamaraan na nais nila.

Ang mga postal worker sa mga kalahok na lokasyon ay may sapat na kakayahan upang magkumpleto ang mga serbisyo sa pag-proof ng ID lang at hindi makakasagot ng mga tanong tungkol sa mga insurance claim para sa kawalan ng trabaho. Ang mga indibidwal na may mga tanong tungkol sa unemployment insurance ay dapat bumisita sa https://labor.hawaii.gov/ui o tumawag sa Unemployment Insurance Call Center sa (833) 901-2272 o (808) 762-5751

 

ENGLISH: Important! This document has important information about your unemployment compensation rights, responsibilities, and/or benefits. It is essential that you understand the information in this document. If you need help (free of charge) in understanding this document in your language, please call (833) 901-2272 or (808) 762-5751 and (833) 901-2275 or (808) 762-5752; or go to [https://labor.hawaii.gov/ui]. You can also contact the local offices listed below for assistance.

________________________________________________________________________________________________________________________________

CHINESE (Simplified): 重要!本文件包含有关您的失业补偿权利、责任和/或福利的重要信息。理解本文档中的信息非常关键。如果您需要帮助(免费)以您的语言理解本文档,请致电 (833) 901-2272 或 (808) 762-5751和 (833) 901-2275 或 (808) 762-5752;或前往 [https://labor.hawaii.gov/ui/lep-chi] 。您也可以联系下列当地办事处寻求帮助。

________________________________________________________________________________________________________________________________

JAPANESE: 重要!この文書には、失業補償の権利、責任、および/または給付に関する重要な情報が含まれています。この文書の情報をしっかり理解することが大事です。この文書を理解する上で、あなたの言語で無料サービスを必要とされる場合は、(833)901-2272または(808)762-5751および(833)901-2275または(808)762-5752までお電話ください。または [https://labor.hawaii.gov/ui/lep-jpn]にアクセスして下さい。下記の地域事務所も支援を受け付けておりますので、お問い合わせください

________________________________________________________________________________________________________________________________

TAGALOG: Mahalaga! May mahalagang impormasyon ang (mga) dokumentong ito tungkol sa iyong mga karapatan sa kompensasyon sa kawalan ng trabaho, mga responsibilidad, at/o mga benepisyo. Mahalagang maintindihan mo ang impormasyon sa dokumentong ito. Kung kailangan mo ng (libreng) tulong para maintindihan ang dokumentong ito sa iyong wika, tumawag sa (833) 901-2272 o (808) 762-5751 at (833) 901-2275 o (808) 762-5752; o pumunta sa [https://labor.hawaii.gov/ui/lep-tag]. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan na nakalista sa ibaba para sa tulong.

________________________________________________________________________________________________________________________________

ILOCANO: Nasken! Addaan nasken a damag daytoy nga dokumento maipanggep dagiti rebbeng a bayad para iti pannakaawan iti trabaho, responsibilidad, ken/wenno pagimbagan. Nasken a maawatam iti damag ditoy a dokumento. No masapolmo iti (libre a) tulong tapno maawatam daytoy a dokumento iti lengguahem, awagam iti (808) 762-5751 wenno (833) 901-2272 ken (833) 901-2275 wenno (808) 762-5752; wenno mapan iti [https://labor.hawaii.gov/ui/lep-ilo]. Mabalinmo pay a sarungkaran dagiti lokal nga opisina a nailista iti baba para iti tulong.

________________________________________________________________________________________________________________________________

KOREAN: 중요! 본 문서(들)는 실업 보상 권리, 책임 및/또는 혜택에 관한 중요한 정보를 포함하고 있습니다. 이 문서에 포함된 정보를 이해하는 것이 중요합니다. 문서를 모국어로 이해할 수 있도록 도움(무료)이 필요하시다면, (833) 901-2272 또는 (808) 762-5751, (833) 901-2275 또는 (808) 762-5752로 연락해주십시오; 또는 [https://labor.hawaii.gov/ui/lep-kor] 으로이동합니다. 또한 아래의 현지 사무소에 연락해 도움을 받을 수 있습니다.

________________________________________________________________________________________________________________________________

VIETNAMESE: Quan trọng! (Các) tài liệu này chứa thông tin quan trọng về quyền được bồi thường thất nghiệp, trách nhiệm và / hoặc quyền lợi của bạn. Điều quan trọng là bạn phải hiểu thông tin trong tài liệu này. Nếu bạn cần trợ giúp (miễn phí) để hiểu tài liệu này bằng ngôn ngữ của bạn, vui lòng gọi (833) 901-2272 hoặc (808) 762-5751 và (833) 901-2275 hoặc (808) 762-5752; hoặc truy cập [https://labor.hawaii.gov/ui/lep-vie]. Quý vị cũng có thể liên lạc với các văn phòng địa phương được liệt kê dưới đây để được trợ giúp.

________________________________________________________________________________________________________________________________

SPANISH: ¡Importante! Este(s) documento(s) contiene(n) información importante sobre sus derechos, responsabilidades y/o beneficios de compensación por desempleo. Es fundamental que comprenda la información de este documento. Si necesita ayuda (sin cargo) para comprender este documento en su idioma, llame al (833) 901-2272 o (808) 762-5751 y (833) 901-2275 o (808) 762-5752; o vaya a [https://labor.hawaii.gov/ui/lep-spa]. También puede ponerse en contacto con las oficinas locales que se indican a continuación para obtener ayuda.

________________________________________________________________________________________________________________________________

CHUUKESE: Auchea! Ei taropwe a kan wor poraus auchea non usun eomuwe pung ren momon ese wor angang kena, met kopwe fofori, me/ika aninis kena. Mi fakkun namoteoch pwe en kopwe weweiti ewe poraus non ei taropwe. Ika pwe en ka kan mochen aninis (ese wor momon) non weweitin ei taropwe non fosun fonuwom, kose mochen korikich non (833) 901-2272 ika (808) 762-5751 me pwan (833) 901-2275 ika (808) 762-5752; ika kopwe ne no ngeni [https://labor.hawaii.gov/ui/lep-chk]. En kopwe kan pwan tongeni kori ewe ofes non nenieom mi maaketiw me fan ren aninis.

________________________________________________________________________________________________________________________________

MARSHALLESE: Aurok! Ewōr melele aurok ilo peba in/kein kin maron, eddo, im/ak jibañ ko am ikijen kolla eo an bōjrak jerbal. Aurok am melele naan ko kobban peba in. Ñe kwōj aikuj jibañ (ejellok wonnen) ñan am melele naan ko kobban peba kein ilo kajin eo am, jouj im kall ae tōk kim ilo (833) 901-2272 ak (808) 762-5751 im (833) 901-2275 ak (808) 762-5752; ak loļok [https://labor.hawaii.gov/ui/lep-mah]. Kwōmaron bar kebaak opij ko ilo jukjukinbed eo im emōj laajrak ijin lal ñan aer jibañ kwe.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

UNEMPLOYMENT INSURANCE CLAIMS OFFICES

Oahu Claims Office
830 Punchbowl Street, Room 110, Honolulu, HI 96813-5080
Phone: (808) 586-8970

Hilo Claims Office
1990 Kinoole Street, Room 101, Hilo, HI 96720-5293
Phone: (808) 974-4086

Kona Claims Office
Ashikawa Building, 81-990 Halekii Street, Room 2090
P.O. Box 167, Kealekekua, HI 96750-0167
Phone: (808) 322-4822

Maui Claims Office
54 South High Street, Room 201, Wailuku, HI 96793-2198
Phone: (808) 984-8400